Browsing Tag

Medical Insurance

PCMC News : वैद्यकीय विम्याची 10 कोटींची तरतूद ‘धन्वंतरी’कडे वळवली

एमपीसी न्यूज - धन्वंतरी कक्षाकडील सन 2022-23 च्या मुळ अंदाजपत्रकात (PCMC News) वैद्यकीय बीलांची पूर्तता करण्यासाठी पुरेशी तरतूद उपलब्ध नाही. त्यामुळे मागील तसेच चालू प्रलंबित बीलांची पूर्तता करण्यासाठी वैद्यकीय विमा या लेखाशिर्षावरील 10…