BNR-HDR-TOP-Mobile

Pimpri: मिळकत कर थकबाकीदारांसाठी पालिकेची अभय योजना

INA_BLW_TITLE

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरातील मिळकतकर थकबाकीदारांसाठी करसंकलन विभागामार्फत 1 ऑक्टोबर पासून मनपाकर शास्ती (दंड) रक्कमेमध्ये सवलत देण्याची अभय योजना राबविणण्यात येत आहे. थकबाकीदारांनी 15 ऑक्टोंबर पूर्वी संपूर्ण कराची रक्कम भरणा केल्यास मनपा शास्ती कराच्या रक्कमेवर 90 टक्के सवलत देण्यात येणार आहे.

याबाबतची माहिती अतिरिक्त आयुक्त दिलीप गावडे यांनी दिली. मुदतीत मिळकतकर न भरणा-या मिळकतधारकांना प्रती महा 2 टक्के दराने मिळकतकर बिलामध्ये मनपाकर शास्ती (दंड) म्हणून आकारणेत येत आहे. मिळकतकराची थकबाकीसह संपूर्ण रक्कम भरणा करणा-या मिळकतधारकांकरिता महापालिकेमार्फत अभय योजना राबविण्यात येत असून जे मिळकतधारक दिनांक 15 ऑक्टोबर 2018 पूर्वी संपूर्ण कराची रक्कम भरणा करतील त्यांना एकूण मनपाकर शास्ती (दंड) रक्कमेच्या 90 टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. तसेच, दिनांक 16 ते 31 ऑक्टोबर या कालावधीमध्ये भरणा करणा-या मिळकतधारकांना मनपाकर शास्ती (दंड) रक्कमेचे 75 टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. तसेच, मिळकतकराचा ऑनलाईन पद्धतीने एक रक्कमी भरणा करणा-या मिळकतधारकांकरिता सामान्य करात 2 टक्के सुट लागू आहे.

मनपा दप्तरी आजअखेर एकूण 4 लाख 95 हजार 972 मिळकतींची नोंद झाली आहे. त्यापैकी 2 लाख 33 हजार 475 मिळकतधारकांनी रक्कम रुपये 269 कोटी 55 लाख रुपये मिळकत कर भरणा केला आहे. ज्या मिळकतधारकांनी मिळकतकर भरणा करणेकामी मागणी नोटीस बजावूनही अद्याप कराचा भरणा केला नाही, अशा मिळकतधारकांना मिळकत जप्तीपूर्वीची नोटीस बजाविण्याची कार्यवाही लवकरच सुरु करणेत येणार आहे. जे मिळकतधारक मिळकत कराचा भरणा करणार नाहीत, अशा मिळकतींवर जप्तीची कारवाई करणेत येणार आहे.

अभय योजनेची माहिती महापालिकेच्या www.pcmcindia.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. ज्या मिळकतधारकांनी अद्यापही मिळकतकर भरणा केलेला नाही, अशा मिळकतधारकांनी थकबाकीसह संपूर्ण मिळकतकराची रक्कम भरणा करुन अभय योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन गावडे यांनी केले आहे.

HB_POST_END_FTR-A2

.